top of page

Om oss

Föreningen i ett nötskal

Fridsföreningen i Södra Finland är en registrerad förening vars ändamål är att verka för Guds rikes utbredning i enlighet med Bibeln och den evangelisk-lutherska kyrkans bekännelse. Föreningen är medlem i Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f. och samarbetar även med finska Lähetysyhdistys Rauhan Sana.

 

Vi ordnar sammankomster, nattvardsmässor, söndagsskola samt övrig kristen undervisning i form av temakvällar, föreläsningar och seminarier. Vi har också egen missionsverksamhet i bl.a. Helsingfors och Estland och dessutom stöder vi mission i andra länder.

 

Sammankomsterna med sång och predikningar samt nattvardsmässorna utgör föreningens kärnverksamhet. Föreningen är tvåspråkig, så predikningarna tolkas i regel alltid till finska eller svenska. Sammankomster ordnas på söndagar kl. 12:00 i samlingssalen på Fredriksgatan 61 B i Helsingfors.

Vad vi tror

"Gud har skapat människan för ett liv i gemenskap med honom. Därför finner hennes hjärta ro endast i Gud. Att lära känna Gud och vår Frälsare Jesus Kristus och bli Guds barn är livets viktigaste angelägenhet.”(Den kristna läran 1948, 1)

Om Gud

Gud är allsmäktig, helig och rättfärdig. Gud har skapat allting, han har skapat människan till sin avbild och han älskar människan. Människovärdet är förankrat i Gud.

Även om människan inte förstår alla Guds avsikter, får hon lita på att bakom allting finns en älskande Gud.

Människan kan inte begripa Guds storhet och vishet, men han uppenbarar sig för oss i naturen, i våra livsöden, i folkens olika skeden och speciellt i Bibeln. Gud talar även till oss genom vårt samvete.

Om Bibeln, Guds bok

Bibeln är Guds bok till människan. Bibeln, som också kallas Den heliga skrift, är Guds ord, som är skriven av heliga Guds män drivna av den Helige Ande (Den kristna läran 1948, 5). Bibeln utgör det högsta rättesnöret för den kristna tron och det kristna livet, eftersom den berättar om Gud och hans vilja. Bibeln innehåller sanningen om Gud, om människan och om vad Gud gjort för vår frälsning.

 

Bibelns centrum är Jesus Kristus som våra synders försonare.

Om den fallna människan

Enligt Bibeln har människan fallit i synd, vilket betyder att hon i sitt hjärta har avfallit från Gud och blivit skild från honom. Första Moseboken berättar om människans syndafall, genom vilken också vi har ärvt vår böjelse för synden. En människa som fallit i synd har en förvrängd gudsbild. Synden medför hat och avund, oenighet och våld (Den kristna läran 1948, 24).

Guds lag kräver av oss sanning, rättfärdighet och renhet i tankar, ord och handlingar. Den kräver först och främst att vi älskar Gud över allting och vår nästa som oss själva (Den kristna läran 1948, 19). Syndens konsekvens är död och evig avskildhet från Gud.

Människan behöver befrias från synden för att kunna återvända till gemenskapen med Gud. En syndig människa kan inte själv närma sig Gud och kan inte själv verka för sin frälsning. Gud hatar synden, men han älskar människan och kallar henne tillbaka till sin gemenskap.

Bibeln visar frälsningens väg.

Om Jesus Kristus

Jesus verkade i området som utgör dagens Israel för ungefär två tusen år sedan. Jesus vittnade om sig själv att hans relation till Gud (Fadern) var annorlunda än någon annans (Den kristna läran 1948, 38). Jesus Kristus är Guds Son om vilken Gamla testamentet i Bibeln vittnar. Jesus kom till världen för att för att försona människans synder, för att öppna en väg tillbaka till gemenskap med Gud. Jesus bar människans skuld och straff genom att lida och dö uppspikad på ett kors och avvände därmed Guds vrede. Jesu lidande och död innebär försoning för våra synder (Den kristna läran 1948, 39).

Gud bekräftade Jesu försoningsverk genom att uppväcka honom från döden. Genom Kristi uppståndelse öppnades vägen till Gud. Kristus lever och de som tror på honom får leva med honom i evighet!

Om Tron

Vid sin sista samvaro med sina lärjungar lovade Jesus sända dem den Helige Ande, som skulle lära, leda och trösta dem. Den Helige Ande förenar oss med den uppståndne och förhärligade Kristus (Den kristna läran 1948, 42).

Enligt Jesu missionsbefallning ska bättring och syndernas förlåtelse predikas. För detta ändamål förvaltas predikoämbetet av församlingen. Den Helige Ande använder denna förkunnelse som redskap för att väcka tro i människan. Den Helige Ande frambringar tron hos den som hör evangelium, var och när det behagar Gud (Augsburgska bekännelsen, 5). Jesus gav sina lärjungar himmelrikets nycklar (Joh 20:21-23), vilket innebär att en troende människa kan förkunna syndernas förlåtelse för en människa som söker frälsning.

Människan förmår inte tro på Jesus genom eget förstånd och av egen kraft. Guds Helige Ande hejdar människan genom att ge henne kännedom om sin synd och skuld. Människan förstår att hon behöver Guds förbarmande. Gud förväntar sig att människan vänder sig till honom och bekänner sina synder. Människan kan be om förlåtelse för sina synder genom att åberopa Jesu försoningsverk.

Vi tror på Jesus, när vi längtar efter honom, när vi litar på hans löften och vill ta emot honom som vår Frälsare (Den kristna läran 1948, 72). När vi i tron tar emot Jesus som vår frälsare förlåter Gud oss våra synder för Kristi skull. Tron är alltså en gåva från Gud och frambringad av Gud. Tron befriar från skulden som synden gett upphov till (Rom 7-8), ger hopp om evigt liv och frihet i Kristus.

I vårt trosliv behöver vi ordet och sakramenten, avlösning från synder, bön, undervisning och församlingsgemenskap. Församlingen utför missionsarbete i enlighet med Jesu missionsbefallning. Varje kristen har också en uppgift att vittna om sin tro på Jesus i den omgivning han eller hon verkar.

Vem vi är

bottom of page